המילון המתקדם והמהיר בישראל!
מאושר על ידי משרד החינוך לכל תלמידי ישראל

wizcomtech

ניתן לרכוש בטלפון – 073-2906133

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של ויזקומטק בע"מ (להלן: "האתר")

 1. מבוא
  1. האתר משמש לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.
  2. תנאי מוקדם לתוקף הרכישה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה.
  3. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין ויזקומטק, לכל דבר ועניין.
  4. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.
  5. גלישה באתר ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מבטאת את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. לפיכך אם אינך
  6. מסכים לחלק ו/או לכל תנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
  7. תנאי תקנון זה עשויים להשתנות מעת לעת וויזקומטק שומרת על זכותה לעדכן ו/או לשנות אותם ו/או לבטלם, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  8. אנא הקפד להתעדכן בהוראות התקנון לפני כל רכישה באתר.
  9. השימוש בלשון זכר בתקנון ו/או בכל מקום אחר באתר נעשה מטעמי נוחות בלבד וכל מקום בתקנון זה ו/או באתר בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.
 2. שימוש באתר

  כל משתמש אשר ימלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן רשאי להירשם לאתר על מנת לבצע רכישות:

  1. המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, באופן ובהיקף התואמים את הרכישות שביצע בפועל. המשתמש מצהיר ומאשר כי הוא כשיר לביצוע הרכישות ורשאי להתקשר בהן עם האתר.
  2. ככל שהמשתמש הוא קטין (מתחת לגיל 15), המשתמש מצהיר ומאשר כי הרכישה שהוא מבקש לבצע היא מסוג הפעולות שדרכם של קטינים בגילו לבצע ו/או שקיבל את הסכמת אפוטרופסיו הטבעייםו/או החוקיים לביצועה.
  3. המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
  4. המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי, או בינלאומי תקף שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי (להלן: "כרטיס אשראי").
  5. המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.
 3. המוצרים באתר
  1. התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלים בין מראה ומפרט המוצר לבין התמונה. בכל מקרה של סתירה בין המפרט בפועל לבין המתואר בתמונה, המפרט בפועל יהיה המפרט המחייב.
  2. האחריות לכל מוצר הינה בהתאם למצויין בתעודת האחריות ו/או הרשום בחשבונית. כאשר מבצעים קנייה עם משלוח השירות אינו בהכרח באתר הלקוח.
  3. המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ.
 4. המכירה והחיוב באתר
  1. המכירה דרך האתר הינה בכפוף למלאי הקיים במחסני החברה.
  2. השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העסקה וכן בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי מחסן האתר בעת השלמת הליך מכירה. למען הסר ספק אין בחיוב הלקוח משום קבלת הצעתו.
  3. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות שהוזמן על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ולאחר אישור העסקה ע"י חברות האשראי.
  4. הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשבי האתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות. אחריות למילוי הפרטים חלה על המזמין בלבד. ויזקומטק לא לוקחת אחריות על פרטים שגויים שהוזנו.
  5. מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.לויזקומטק שמורה הזכות לבטל הזמנה בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.
  6. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה תוך 95 שעות וההזמנה תחשב למבוטלת.
 5. ביטול עסקה במקרה של עסקת מכר מרחוק דרך האתר או הזמנה טלפוניות
  1. הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1781 ולרבות התקנות מכוחו (להלן: "החוק").
  2. לאחר ביצוע עסקת מכר מרחוק יימסר ללקוח מסמך המפרט את פרטי העסקה כנדרש בחוק (להלן: "טופס גילוי") באמצעות הדואר האלקטרוני שהזין הלקוח ו/או לכתובת הדואר שציין הלקוח בעת אספקת המוצר, ו/או לכל המאוחר במועד הספקת המוצר ללקוח, לפי שיקול דעתה של ויזקומטק.
   במקרה וטופס הגילוי לא נמסר ו/או התקבל אצל הלקוח כאמור לעיל, מכל סיבה שהיא, הלקוח יפעל ללא דיחוי ליידע את ויזקומטק ו/או האתר על כך שלא קיבל את טופס הגילוי כאמור בסעיף זה.
  3. דרכי ביטול העסקה :
   1. (א) בהתאם לסעיף 12ג(ג)(1) לחוק לפיו: מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר, או מיום קבלת טופס הגילוי, לפי המאוחר מביניהם;
   2. (ב) בהתאם לסעיף 12ג1(ג) לחוק לפיו: אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש רשאי לבטל עסקה, בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר או מיום או מיום קבלת טופס הגילוי, לפי המאוחר מבניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כוללת שיחה בין החברה לבין הלקוח כאמור (כולל שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). החברה תהיה רשאית לבקש מהלקוח שלעיל תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין.
  4. בעת ביטול עסקת מכר מרחוק שלא עקב פגם, ויזקומטק תהיה רשאית לנכות דמי ביטול ע"פ החוק.
  5. הזכות לביטול העסקה לא תחול על המוצרים הבאים:
   1. מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה – 1795;
   2. מוצרים שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה;
   3. מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית;
   4. מוצרים פסידים (בעלי חיי מדף קצרים)
  6. במקרה של ביטול עסקה, החזרה או החלפה עקב פגם, יודיע על כך הלקוח לחברה, תבוצע בדיקה מול הלקוח ובמידת הצורך יתואם המועד לאיסוף המוצר. החזר כספי יינתן בהתאם להוראות הדין.
 6. ביטול עסקה ע"י האתר
  האתר תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:
  1. אם נפלה טעות בהצגת הפריט באתר ו/או במשלוח המוצר אל הלקוח, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור ומפרט המוצר.
  2. אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או כל בעיה טכנית אחרת אשר שיבשה את מחיר המוצר ו/או תיאור המוצר.
  3. במקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת כוח עליון, כדוגמת, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: פעולת מלחמה, איבה ,טרור, חבלת סייבר, תקלה מכוונת או בלתי מכוונת באתר האתר, שביתות והשבתות, אירועי טבע חריגים, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי וכל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה או מחדל של האתרו/אובכל מקרה בו החליטה האתר, על פי שיקול דעתה, כי קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או כי המוצרים נרכשים לצורך מכירה חוזרת על ידי הקונה או מי מטעמו.
  4. אם אזל המוצר ממלאי מחסן אתר האינטרנט לאחר או לפני שהתבצעה מכירה (אך טרם המשלוח ללקוח).
  5. כאשר קיים חשש, על פי שיקול דעתה של האתר שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל.
  6. כל ביטול עסקה שיעשה על פי הוראות סעיף זה, לא יחויב הלקוח בדמי ביטול בגין ביצוע העסקה.
 7. אספקת המוצרים
  1. האתר ידאג לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר, לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם צוין מפורשות אחרת.
  2. ככל ויבחר הלקוח לקבל את המוצר במשלוח, האתר יפעל כדי לספק את המוצר בדואר שליחים עד 5 ימי עבודה, בדואר רשום עד 10 ימי עבודה, וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי. ובהתאם ובכפוף לתנאי דואר ישראל או חברת השליחויות
  3. האתר לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר בנסיבות העולות כדי כוח עליון כמפורט בסעיף 8.3 לעיל ו/או בנסיבות שאינן בשליטתה.
  4. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת, ערבי חג וימי חג.
  5. במקרים מסוימים ייתכן שמוצר שמופיע באתר אזל ממלאי האתר. והדבר יתגלה רק לאחר ביצוע הרכישה. במקרה כזה האתר תיצור קשר עם הלקוח והוא לא יחויב וההזמנה תבוטל.
  6. זמן אספקת המשלוח נמדד החל מקבלת אישור ההזמנה ע"י האתר.
 8. קניין רוחני
  1. האתר והמידע המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, עיצובים, איורים, תמונות, צילומים, מפות, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוצ"ב הם קניינה של האתרו/או של צדדים שלישיים המיוצגים באתר והם מוגנים ע"י דיני זכויות יוצרים במדינת ישראל, אמנות בין לאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.
  2. אין להעתיק, לפקסס, להפיץ, להציג, לשכפל, ליצור עבודות נגזרות, להכניס שינויים או למכור כל חלק מן התוכן בכלול באתר ללא הסכמתה המוקדמת הכתובה והמפורשת של ויזקומטק מחשבים בע"מ.
  3. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים אתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של ויזקומטק מחשבים בע"מ, אלא אם ויזקומטק מחשבים התיר זאת במפורש בכתב ומראש.
 9. שירות לקוחות
  1. לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו, ניתן לפנות אל ויזקומטק בע"מ: טלפון: 0732906133; פקס: 086526254; אימייל This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. :Email (נא לציין מס' טלפון בעת משלוח דוא"ל).
 10. אבטחת מידע
  1. האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע שמוסרים לקוחות.
  2. האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו ו/או אם מידע זה אבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
  3. האתר מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה בהתאם להוראות התקנון ולכל דין.
  4. הלקוח מתחייב שלא לבצע ולא לנסות לבצע: (i) שינוי כלשהו באתר ו/או (ii) העתקה ו/או הורדה של חומר האגור באתר לרבות בדרך של: "Peep-Link", "Robot", "Page-Scrape", "Spider"או כל שיטה אחרת, אלגוריתם או תהליך ידני דומה ולא להוריד או להעתיק ו/או להעביר לאחר חומר שאגור באתר האתר שאינו מיועד להורדה ו/או העברה (iii) לא לנסות לקבל גישה לעסקאות שבוצעו על ידי אחרים באמצעים כלשהם (iV) לא לבצע פעולה כלשהי העלולה לפגוע בקניינן הרוחני של האתר, לפגוע בפרטיות משתמשים אחרים, לשנות מידע באתר ו/או להזיק לאתר האתר ו/או למשתמשים בו, או איזה מהם.
  5. מבלי לגרוע מכלליות האמור ומבלי לגרוע מכל סעד או הליך אחר, מובהר כי האתר יהא רשאי למנוע גישה ממשתמש אשר, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של האתר, ביצע או ניסה לבצע באתר פעולה לשהי בניגוד לכל דין ו/או להוראות תקנון זה.
 11. מדיניות הגנת פרטיות באתר

  הפרטיות שלך חשובה לנו. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו ואודות האפשרויות העומדות בפניך בעת השהות באתר וככל הנוגע להתנהלות שלנו לגבי איסוף מידע באתר. פרטי כרטיס האשראי לא נרשמים באתר ולא נשמרים בידי האתר.

 12. המידע
  1. במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנה של מוצר, שירות או מידע, אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה.המידע אינו מועבר לכל גורם אחר. מידע הנמסר אודות אדם אחר לצורך משלוח מתנה משמש למטרה זו בלבד. במקרה ששלחת לנו דוא"לנשתמש בכתובת הדוא"ל שממנה שלחת לצורך משלוח דוא"ל חוזר אך לא לכל מטרה אחרת, וכמו כן לא נמסור את הכתובת לכל גוף אחר.
  2. אם אתה מעוניין לקבל מידע נוסף אתה מוזמן לידע אותנו בדבר רצונך זה ונפעל בהתאם. בכל מקרה לא נעשה שימוש בפרטים שלך לצורךזה אלא אם בקשת זאת מפורשות.
  3. במידע לא מזהה, כלומר מידע שאינו יכול להיות מיוחס לאדם מסוים, אנו עושים שימוש כדי לשפר את האתר שלנו ולעדכן את ההתנהלות המסחריתשלנו ואת שירותינו, כשמידע לא שמי זה מועבר גם לגורמים אחרים, בהם המפרסמים אצלנו. לדוגמא: מספר המבקרים באתר, מספר הנשים הנרשמות לשאלון מסוים באתר, וכדו', אך לא כל פרט מידע המזהה אישית את המבקר באתר.
 13. המחויבות שלנו לאבטחת מידע

  אנו נוקטים אמצעים סבירים על מנת למנוע כניסה לא מורשית למחשבי האתר. אנו עושים כל מאמץ לשמור על המידע מעודכן, ולוודא שימוש נכון בנתונים. יישמנו הליכים פיזיים, טכנולוגיים ואלקטרוניים כדי לאבטח את המידע שאנו אוספים באתר.

 14. כללי
  1. האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש אורכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
  2. האתר לא יהא אחראי להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הלקוח ועל חשבונו, אלא אם נכתב אחרת.
  3. הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש במידה ונדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר, אלא אם נכתב אחרת.
  4. רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
  5. האתר שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים בתקנון בכל עת. הנוסח האחרון הוא המחייב.
 15. ברירת דין ובוררות

  הדין החל על תקנון זה, פירושו, תוקפו, תחולתו ואכיפתו הוא דין מדינת ישראל בלבד. כל סכסוך או חילוקי דעות בין הצדדים (ויזקומטק בע"מ והלקוח) בקשר עם תקנון זה, ביצועו, פירושו, תחולתו או תוקפו, יימסרו, באופן בלעדי וסופי, לבוררות שתתנהל במוסד הישראלי לבוררות עסקית על-פי כלליו, לשלילת כל סמכות של כל ערכאה שיפוטית או מעין שיפוטית אחרת. היה ולפי דין, ייקבע כי ההכרעה תעבור להכרעה שיפוטית ו/או מעין שיפוטית אחרת, סמכות לבימ"ש מוסמך באזור המרכז בלבד. יחולו דיני משפט במדינת ישראל בלבד.